Úvod - UD2021

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave
a iných osobitných právnych režimoch
X. ústavné dni
Prejsť na obsah
Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach pripravujú v tomto kalendárnom roku jubilejný ročník tradičnej medzinárodnej vedeckej konferencie  - Ústavné dni, v ktorom si zároveň pripomíname aj  100. výročie započatia výkonu ústavného súdnictva v bývalej Československej republike.

V uplynulom kalendárnom roku, ale i v súčasnom období sa kľúčovým globálnym  problémom stal zápas s hrozivými účinkami pandémie, ktorú vyvolal koronavírus COVID – 19. Tento zápas má aj významné ústavnoprávne účinky, a to tak z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci, ako aj ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ktoré sa  v širšom kontexte dotýkajú aj iných osobitných právnych režimov upravených v právnom poriadku Slovenskej republiky a právnych poriadkoch iných členských štátov Európskej únie.

Ústavnoprávne problémy súvisiace s výkonom verejnej moci a ochranou základných práv a slobôd v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch majú jednak legislatívnu, ako aj interpretačno-aplikačnú dimenziu, ktorá sa premieta predovšetkým do judikatúry súdnych orgánov ochrany ústavnosti. Ide o okruh problémov, ktoré zjavne presahujú hranice Slovenskej republiky. Aj preto v súlade s doterajšími osvedčenými tradíciami sústredia organizátori svoje úsilie na to, aby  sa predmetom tohtoročných ústavných dní mohla stať  tiež vzájomne prospešná ústavnoprávna komparácia poznatkov a skúseností získaných pri ochrane základných práv a slobôd počas pandémie vyvolanej koronavírusom COVID – 19 v zahraničných štátoch, osobitne v niektorých členských štátoch Európskej únie.

Termín konania konferencie: 28.09.2021
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah