Poplatky - UD2022

Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu – 30. rokov ústavy
XI. ústavné dni
Prejsť na obsah
Konferenčný poplatok
Konferenčný poplatok je 50 € a zahŕňa náklady na vydanie zborníka, stravovanie počas konferencie (občerstvenie počas prestávok, obed, raut – večera 28.09.2021).
 
Platobné údaje fakulty:
Právnická fakulta UPJŠ
Kováčska 26, 040 75  Košice
IČO:            00397768
DIČ:            2021157050
IČ DPH:       SK2021157050
Číslo účtu:    SK69 8180 0000 0070 0007 8432
SWIFT/BIC:  SPSRSKBA
Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15
VS:  1301
Správa pre príjemcu: Priezvisko a meno účastníka konferencie

© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah