Podmienky publikovania - UD2021

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave
a iných osobitných právnych režimoch
X. ústavné dni
Prejsť na obsah
Príspevky do zborníka je potrebné zaslať najneskôr do 31. októbra 2021 cez systém Odovzdávanie príspevkov
Technické pokyny pre spracovanie príspevkov do zborníka z konferencie, prosím o ich dodržanie:
 • Text je potrebné napísať v programe Word, súbor doc. alebo docx., písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.
 • Názov príspevku: hrubé písmo, veľkosť písma 14.
 • Poznámky pod čiarou (na konci strany): písmo Times New Roman, veľkosť písma 10, riadkovanie 1.
 • Spôsob citácie:
    • ŠIMÍČEK, V.: Soudní přeskum voleb v České republice. In. OROSZ, L. – MAJERČÁK, T. (ed.).: In.: Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike – II. ústavné dni. Košice: UPJŠ, 2014, s. 26.
    • OROSZ, L.: Rekodifikácia volebného zákonodarstva a súdny prieskum volieb (II). Justičná revue, 63, 2011, č. 11, s. 1429.
    • SVÁK, J. – CIBULKA, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. 3. rozšírené vydanie. Bratislavská vysoká škola práva 2009, s. 639.
 • Názov príspevku v slovenskom a v anglickom jazyku. Na začiatku textu je potrebné napísať abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku a kľúčové slová
 • Zoznam použitej literatúry umiestnite na konci Vášho príspevku
 • Na konci uviesť kontaktné údaje:
Meno a priezvisko so všetkými titulmi
e-mail
Názov vysielajúcej organizácie (resp. pôsobiska)
Adresa - ulica
PSČ Mesto
Štát

Tie príspevky, ktoré budú vyhodnotené ako obzvlášť kvalitné, budú zaradené do recenzovaného zborníka príspevkov z vedeckej konferencie, ktorý organizátori konferencie postúpia na zaradenie do databázy Web of Science a Scopus.
Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do niektorého z uvedených zborníkov príspevok, ktorý:
  • nebude rešpektovať pokyny uvedené v šablóne alebo
  • nebude súvisieť s témou konferencie alebo
  • nebude odporúčaný na publikovanie recenzentmi alebo
  • bude zaslaný po stanovenom termíne alebo
  • obsahovo nebude napĺňať kritériá kladené na pôvodnú vedeckú prácu.

Prosíme o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených pokynov.

 
 
 
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah