Podmienky publikovania - UD2022

Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu – 30. rokov ústavy
XI. ústavné dni
Prejsť na obsah
Príspevky do zborníka je potrebné zaslať najneskôr do 31. októbra 2021 cez systém Odovzdávanie príspevkov
Technické pokyny pre spracovanie príspevkov do zborníka z konferencie, prosím o ich dodržanie:
 • Text je potrebné napísať v programe Word, súbor doc. alebo docx., písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.
 • Názov príspevku: hrubé písmo, veľkosť písma 14.
 • Poznámky pod čiarou (na konci strany): písmo Times New Roman, veľkosť písma 10, riadkovanie 1.
 • Spôsob citácie:
    • ŠIMÍČEK, V.: Soudní přeskum voleb v České republice. In. OROSZ, L. – MAJERČÁK, T. (ed.).: In.: Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike – II. ústavné dni. Košice: UPJŠ, 2014, s. 26.
    • OROSZ, L.: Rekodifikácia volebného zákonodarstva a súdny prieskum volieb (II). Justičná revue, 63, 2011, č. 11, s. 1429.
    • SVÁK, J. – CIBULKA, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. 3. rozšírené vydanie. Bratislavská vysoká škola práva 2009, s. 639.
 • Názov príspevku v slovenskom a v anglickom jazyku. Na začiatku textu je potrebné napísať abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku a kľúčové slová
 • Zoznam použitej literatúry umiestnite na konci Vášho príspevku
 • Na konci uviesť kontaktné údaje:
Meno a priezvisko so všetkými titulmi
e-mail
Názov vysielajúcej organizácie (resp. pôsobiska)
Adresa - ulica
PSČ Mesto
Štát

Tie príspevky, ktoré budú vyhodnotené ako obzvlášť kvalitné, budú zaradené do recenzovaného zborníka príspevkov z vedeckej konferencie, ktorý organizátori konferencie postúpia na zaradenie do databázy Web of Science a Scopus.
Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do niektorého z uvedených zborníkov príspevok, ktorý:
  • nebude rešpektovať pokyny uvedené v šablóne alebo
  • nebude súvisieť s témou konferencie alebo
  • nebude odporúčaný na publikovanie recenzentmi alebo
  • bude zaslaný po stanovenom termíne alebo
  • obsahovo nebude napĺňať kritériá kladené na pôvodnú vedeckú prácu.

Prosíme o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených pokynov.

 
 
 
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah